About Us 
image

      AGC Matex (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยชาวญี่ปุ่น และเป็น 1 บริษัทในกลุ่ม AGC Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 และดำเนินการผลิตสินค้าประเภท FRP (Fiber Reinforced Plastic) มาจนถึงปัจจุบัน มีบริษัทแม่คือ AGC Matex Co., Ltd., ตั้งอยู่ที่ Sagamihara City, Japan โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2481 และยังคงดำเนินการผลิตสินค้าประเภท FRP มาจนถึงปัจจุบัน


      AGC Matex (Thailand) Co., Ltd. มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต FRP ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผู้มีประสบการณ์ เราได้ผลิตสินค้าประเภท FRP ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า และ ด้านพลังงาน ประธานบริษัท วิศวกร รวมถึงพนักงานทุกคนมีคุณภาพและดำเนินการตามระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO9001

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท 

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษัท และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 2. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมไม่ละเมิดกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและการกีดกั้นทางการค้า
 3. คำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง
 4. ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับและไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรงทางกายหรือข่มเหงรังแก
 6. คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 7. บันทึก รายงาน และเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
 8. ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
 9. จัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม และไม่ละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่น
 10. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
 11. ติดต่อธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เสนอ ไม่เรียกร้อง ไม่ให้ ไม่รับ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม
 12. มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 13. ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า ส่งออก
Powered by MakeWebEasy.com